Begrippenlijst

 • A
 • Akkoorden Een akkoord is een groep van drie of meer tonen die samen worden gespeeld en een harmonisch geheel vormen. Akkoorden worden vaak gebruikt in harmonische progressies en vormen de basis van muziekstukken.

 • Akkoordenprogressies Akkoordenprogressies zijn een opeenvolging van akkoorden in muziek. In een akkoordenprogressie worden verschillende akkoorden achterelkaar gespeeld om een muzikale passage te vormen.

 • Akkoordsymbolen Akkoordsymbolen zijn notaties die worden gebruikt om akkoorden aan te geven in de muziek. Akkoordsymbolen bestaan uit een letter die de toonhoogte van het akkoord aangeeft en worden optioneel aangevuld met extra symbolen die de kwaliteit, de mate van complexiteit en de bijbehorende basnoot aangeven.

 • Arpeggio Een arpeggio is een muzikale techniek waarbij de tonen van een akkoord één voor één worden gespeeld in plaats van allemaal tegelijkertijd.

 • Articulatie Articulatie beschrijft de manier waarop noten worden gespeeld of gezongen, inclusief de lengte, helderheid en precisie van elke noot. Het omvat ook de manier waarop noten worden verbonden, gescheiden en uitgesproken.

 • Articulatietekens In de muziek worden articulatietekens gebruikt om de manier waarop een noot of een reeks noten gespeeld moet worden aan te geven. Deze tekens geven aan hoe de noot aangeslagen, gebogen of gestopt moet worden om de gewenste klank te produceren.

 • B
 • Baslijn Een baslijn is een opeenvolging van lage noten in een muzikale compositie die worden gespeeld op de contrabas, de basgitaar of op andere basinstrumenten, maar kunnen ook worden gespeeld door toetsinstrumenten, zoals de synthesizer of piano. De baslijn is een essentieel onderdeel van de ritmesectie en geeft de harmonische structuur en het ritmische patroon van een nummer aan. 

 • Blaasinstrumenten Blaasinstrumenten zijn muziekinstrumenten die geluid produceren door middel van trillingen van een luchtstroom die door het instrument wordt geblazen. Er zijn vele soorten blaasinstrumenten, waaronder de dwarsfluit, klarinet, saxofoon, trompet, hoorn, trombone en tuba.

 • C
 • Cadens Een cadens is een muzikale term die verwijst naar een specifieke reeks van akkoorden die gebruikt worden om een stuk muziek af te sluiten. Het is als het ware een muzikale punt achter een zin of een alinea.

 • Compositie Compositie is het proces van het creëren van muziekstukken door middel van het samenvoegen van verschillende muzikale elementen zoals melodie, harmonie, ritme, dynamiek, klankkleur en structuur.

 • Contrapunt Contrapunt is een term uit de muziektheorie die verwijst naar het creëren van meerdere melodische lijnen die onafhankelijk van elkaar bewegen, maar toch samenwerken om een harmonisch en melodisch geheel te vormen.

 • Crescendo Crescendo is een term uit de muziek die aangeeft dat de muziek geleidelijk luider moet worden.

 • D
 • Decrescendo Decrescendo is een term uit de muziek die aangeeft dat de muziek geleidelijk zachter moet worden.

 • Dirigent Een dirigent is een musicus die verantwoordelijk is voor het leiden en coördineren van een orkest, koor of ensemble. De dirigent gebruikt zijn of haar kennis van muziektheorie, interpretatie en uitvoering om de muzikanten tot een samenhangend geheel te smeden en de gewenste uitvoering te realiseren.

 • Dynamiek Dynamiek beschrijft de variatie in volume en intensiteit in de muziek te beschrijven. Het omvat het hele bereik van zachte, bijna fluisterende passages tot luide, krachtige uithalen.

 • Dynamiek tekens Dynamiek tekens zijn symbolen in de muzieknotatie die aangeven hoe luid of zacht een stuk gespeeld moet worden. Deze tekens zijn van groot belang voor de interpretatie van een muziekstuk en kunnen een grote invloed hebben op de emotie die het stuk overbrengt op de luisteraar. 

 • E
 • Ensemble Ensemble in de muziek verwijst naar een groep van twee of meer muzikanten die samenwerken om een muziekstuk uit te voeren.

 • G
 • Genres Genre is een term die in de muziekwereld wordt gebruikt om muziekstijlen te categoriseren op basis van overeenkomstige kenmerken en elementen.

 • Glissando Glissando is een muzikale term die aangeeft dat een muzikant een snel en vloeiend glijdend geluid produceert door over de toetsen of snaren van een instrument te bewegen.

 • Grondtoon De grondtoon is de eerste toon van een toonladder of muzikaal akkoord. De grondtoon is het referentiepunt waarop alle andere noten in een akkoord of toonladder zijn gebaseerd. De grondtoon kan worden aangeduid met een letter, bijvoorbeeld A of C.

 • H
 • Harmonie Harmonie in de muziek heeft betrekking op de manier waarop akkoorden worden gecombineerd om een bepaalde klank te creëren. Het gaat hierbij om de combinatie van meerdere tonen die tegelijkertijd worden gespeeld, waardoor er een bepaalde klank ontstaat.

 • Harmonische analyse Harmonische analyse is een belangrijke techniek in de muziektheorie, waarbij de harmonieën in een muziekstuk worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. In een harmonische analyse worden de akkoorden in een stuk geïdentificeerd en wordt er gekeken naar hoe deze akkoorden zich tot elkaar verhouden en hoe ze bijdragen aan de algehele structuur van het stuk. Deze analyse kan worden gebruikt om te begrijpen hoe de componist emoties en sfeer heeft opgebouwd en hoe verschillende muzikale elementen, zoals melodie en ritme, bijdragen aan de harmonie.

 • I
 • Intonatie Intonatie verwijst in de muziek naar de nauwkeurigheid waarmee de toonhoogte van een noot wordt gespeeld of gezongen. Een goede intonatie betekent dat de noten precies de gewenste toonhoogte hebben, terwijl een slechte intonatie betekent dat de noten te hoog of te laag klinken.

 • L
 • Leidtoon De leidtoon is een muzikaal concept dat in veel stijlen van muziek wordt gebruikt. Het is een toon die harmonisch gezien sterk leunt op de grondtoon of de tonica van een toonsoort. In veel muziekstukken is de leidtoon de zevende toon van de toonladder van de betreffende toonsoort, bijvoorbeeld de ti in de toonladder van C-groot.

 • M
 • Maatsoorten Maatsoorten zijn een belangrijk onderdeel van de ritmische structuur in muziek. Ze bepalen hoe de muziek georganiseerd is in maat en geven aan hoeveel tellen er in een maat zitten en welke nootwaarde elke tel heeft.

 • Melodie Melodie is de opeenvolging van tonen die een melodische lijn vormen en die de muziek een gevoel van richting en samenhang geven. De melodie in een nummer is vaak het meest opvallende aspect van een muziekstuk en het is wat veel mensen zich herinneren en neuriën nadat ze het nummer hebben gehoord.

 • Melodische analyse Een melodische analyse is het bestuderen en beschrijven van melodieën in de muziek. Een melodie is een opeenvolging van noten die in een bepaalde volgorde worden gespeeld. Bij een melodische analyse worden deze noten geanalyseerd op hun toonhoogte, duur, articulatie en dynamiek.

 • Metrum Metrum beschrijft de regelmatige herhaling van accenten in muziek in een bepaald ritme. Het is een patroon van ritmische pulsen die de basis van de muzikale structuur vormen. Metrum creëert een gevoel van regelmaat en voorspelbaarheid in de muziek en helpt bij het creëren van samenhang en structuur.

 • Modulatie Modulatie is een muzikale term die verwijst naar het proces van het veranderen van de toonsoort in een muziekstuk. In de muziek is modulatie een belangrijk hulpmiddel om te experimenteren met verschillende toonsoorten en om de emotie en betekenis van een muziekstuk te versterken.

 • N
 • Noten en rusten Noten en rusten zijn fundamentele elementen van muzieknotatie en zijn essentieel voor het schrijven en lezen van muziek. Noten geven de duur en toonhoogte van een geluid aan, terwijl rusten de afwezigheid van geluid aangeven voor een bepaalde duur.

 • O
 • Octaaf Een octaaf is het interval (afstand) tussen twee noten waarvan de frequentie van de hogere noot twee keer zo hoog is ten opzichte van die van de lagere noot. De octaaf is een van de belangrijkste elementen van de muziektheorie en wordt vaak gebruikt in zowel harmonie als melodie.

 • R
 • Ritenuto Ritenuto is een muziekterm die aangeeft dat de muziek onmiddellijk langzamer moet worden gespeeld of gezongen.

 • Ritme Ritme is de regelmatige herhaling van accenten, patronen en beweging in een bepaalde tijd. Ritme is een van de meest belangrijke elementen van muziek en vormt de basis van het muzikale tempo in een nummer. Dankzij dit muzikale element voelen en volgen wij de beat van een nummer. Ritme bestaat uit de manier waarop de noten worden geplaatst, de accenten die worden gelegd en de pauzes die ertussen worden gelaten.

 • S
 • Slaginstrumenten Slaginstrumenten zijn muziekinstrumenten die geluid produceren door middel van trillingen die ontstaan ​​door het slaan, schudden of wrijven van hun oppervlak. Ze variëren in grootte en vorm, van kleine handtrommels tot grote bassdrums. Enkele voorbeelden van slaginstrumenten zijn de drums, bekkens, xylofoon, marimba, tamboerijn en shaker.

 • Sleutels Een sleutel geeft aan op welke toonhoogte het stuk geschreven is en op welke noot de lijnen van de notenbalk betrekking hebben. 

 • Solist Een solist in de muziek is een muzikant die in zijn eentje een stuk speelt of zingt, zonder de begeleiding van andere muzikanten. Solisten kunnen optreden in verschillende muziekgenres, van klassieke muziek tot jazz, pop en rock.

 • Stemmen Het stemmen van muziekinstrumenten is een belangrijk aspect van het muziek maken. Door het stemmen van een instrument wordt ervoor gezorgd dat het in de juiste toonhoogte is en dat het in harmonie kan samenwerken met andere instrumenten.

 • Stemming Stemming is het afstemmen van een muziekinstrument om de juiste toonhoogte te kunnen halen. Het doel van stemming is om ervoor te zorgen dat alle noten op het instrument met elkaar en met andere instrumenten of muzikale referentiepunten, zoals een toonladder of een toonhoogtebepalingssysteem overeenkomen.

 • Stijl Stijl omvat aspecten zoals het gebruik van instrumenten, ritmische patronen, harmonieën, melodieën en teksten. Stijl is daarom van essentieel belang om verschillende soorten muziek van elkaar te kunnen onderscheiden.

 • Strijkinstrumenten Strijkinstrumenten zijn muziekinstrumenten die worden bespeeld door middel van een strijkstok die over de snaren wordt bewogen. De bekendste strijkinstrumenten zijn de viool, altviool, cello en contrabas.

 • Structuur In de muziektheorie verwijst de term 'structuur' naar de manier waarop verschillende muzikale elementen zijn georganiseerd en met elkaar zijn verbonden in een compositie.

 • Syncopatie Syncopatie is een belangrijk element in de muziek en betekent in feite het verplaatsen van het accent van de maat naar een onverwachte plek.

 • T
 • Tempo Tempo duidt de snelheid van een nummer aan en geeft aan hoe snel of langzaam de muziek wordt gespeeld. Tempo kan variëren van zeer langzaam tot zeer snel. Het tempo van de muziek is belangrijk omdat het muzikanten helpt om samen te spelen en een gelijke timing te behouden.

 • Toetsinstrumenten Toetsinstrumenten zijn muziekinstrumenten die geluid produceren door middel van toetsen die worden ingedrukt. Bij deze instrumenten worden de toetsen ingedrukt, waardoor hamers (bij de piano), plectrums (bij het klavecimbel) of luchtstroom (bij het orgel) in beweging worden gebracht om geluid te produceren. Enkele bekende voorbeelden van toetsinstrumenten zijn de piano, keyboard, orgel en klavecimbel.

 • Toonhoogte Toonhoogte is een eigenschap van geluid die bepaalt hoe hoog of laag het geluid klinkt. Als je bijvoorbeeld een hoge noot op een instrument speelt, dan klinkt dit geluid hoger dan wanneer je een lage noot speelt.

 • Toonladders Toonladders vormen de basis van de meeste muziek. Het is een reeks van opeenvolgende tonen, die meestal op een bepaalde manier gestructureerd zijn. Een toonladder bestaat uit verschillende noten, die op een specifieke manier zijn gerangschikt, afhankelijk van de toonsoort.

 • Tremolo Tremolo is een muzikaal effect waarbij een noot of akkoord snel en herhaaldelijk wordt gespeeld. Het wordt bereikt door snel afwisselend te spelen tussen twee noten, waardoor een trillend geluid ontstaat.

 • Triller Een triller is een muzikaal effect waarbij twee noten snel achterelkaar worden gespeeld, waarbij de bovenste noot snel wordt afgewisseld met de onderste noot. Dit wordt meestal aangegeven door een golvend lijntje boven de noot, genaamd de trilleraanduiding.

 • U
 • Uitvoering Uitvoering in de muziek verwijst naar de manier waarop een muziekstuk wordt gespeeld of gezongen. Het omvat niet alleen de technische aspecten van het spelen van een instrument of het zingen, maar ook de interpretatie en expressie van de muziek door de uitvoerder.

 • V
 • Vibrato Vibrato is een veelgebruikte techniek in de muziek waarbij de toonhoogte van een noot afwisselend en herhaaldelijk wordt verhoogd en verlaagd.

 • Vorm In de muziektheorie wordt de term 'vorm' gebruikt om de organisatie van muzikale elementen in een compositie te beschrijven. Het verwijst naar de manier waarop verschillende delen van een muziekstuk zijn gerangschikt en met elkaar verbonden zijn om een samenhangend geheel te vormen.

Chatten